Warunki korzystania z usługi

DZIAŁALNOŚĆ ORAZ TREŚCI NIELEGALNE,‭ ‬NIEAUTORYZOWANE ORAZ NIEUCZCIWE‭ Serwis może być używany wyłącznie zgodnie z prawem oraz do uczciwych celów.‭ ‬Zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa oraz regulacji.‭ URLmetryka.pl zastrzega sobie prawo‭ (‬ale nie obowiązek‭) ‬do nadzorowania związanych z Usługą Recenzji,‭ ‬działaności oraz treści.URLmetryka.pl może wszcząć postępowanie w sprawie zgłoszonego naruszenia polityki firmy oraz podjęcia stosownych kroków,‭ ‬włączając zakończenie bez powiadomienia Twojego dostępu do Usługi. URLmetryka.pl może zgłosić każdą działalność,‭ ‬którą podejrzewa o pogwałczenie przepisów lub regulacji prawnych odpowiednim funkcjonariuszom porządku publicznego,‭ ‬organom regulującym lub osobom trzecim.‭ ‬W celu współpracy na wniosek rządu,‭ ‬ochrony systemów oraz użytkowników URLmetryka.pl,‭ ‬zapewnienia integralności oraz funkcjonowania systemów oraz interesu URLmetryka.pl lub w odpowiedzi na wezwania sądowe,‭ ‬nakazy sądowe lub wymogi prawne,‭ ‬URLmetryka.pl może mieć dostęp do oraz ujawnić informacje,‭ ‬które uzna za potrzebne lub stosowne,‭ ‬włączając szczegóły kontaktowe użytkowników,‭ ‬adresy IP oraz informacje dotyczące ruchu,‭ ‬umieszczonych treści oraz wykorzystania‭ ‬ścieżek strony.‭ ‬Korzystając z Usługi wyraźnie zgadzasz się na powyższe użytkowanie oraz ujawnienie.‭ Wykorzystanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób własności intelektualnej URLmetryka.pl,‭ w‬łączając lecz nie ograniczając się do użycia jej na jakiejkolwiek innej tronie internetowej lub otoczeniu sieciowym bez pisemnej‭ ‬i wyraźnej zgody‭ ‬stanowi naruszenie‭ ‬praw autorskich lub innych praw własności URLmetryka.pl i jest surowo zakazane.‭ ‬

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Zgadzasz się‭ ‬chronić‭ ‬i zwolnić z odpowiedzialności URLmetryka.pl oraz wszystkich członków zarządu,‭ ‬dyrektorów,‭ ‬pracowników,‭ ‬agentów,‭ ‬przedstawicieli,‭ ‬dostawców informacji oraz licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń,‭ ‬kosztów,‭ ‬strat,‭ ‬szkód,‭ ‬postanowień sądu oraz wydatków,‭ ‬wlączając lecz nie ograniczając się do stosownych kosztów obsługi prawnej,‭ ‬związanych z lub wynikających z naruszenia przez Ciebie‭ ‬postanowień niniejszych warunków lub korzystania z Usługi przez Ciebie lub przez jakąkolwiek inną osobę poprzez Ciebie albo poprzez Twój komputer.

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI Rozumiesz‭ ‬i zgadzasz się,‭ ‬że usługa dostarczana jest w stanie w jakim jest‭ ‬i w miarę dostępności.‭ ‬Wyraźnie zgadzasz się,‭ ‬że korzystasz z usługi na własne ryzyko.‭ ‬W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo,‭ ‬URLmetryka.pl i wspólnicy unieważniają wszelkie gwarancje‭ (‬pisemne i‭ ‬domyślne‭)‬,‭ ‬w tym m.in.‭ ‬gwarancji tytułu lub domyślnych gwarancji sprawnego działania i przydatności do określonego celu.‭

Bez naruszenia powyższych postanowień,‭ ‬URLmetryka.pl ani‭ ‬jej‭ ‬członkowie zarządu,‭ ‬dyrektorzy,‭ ‬licencjodawcy,‭ ‬pracownicy i przedstawiciele nie przedstawiają ani nie gwarantują (i‭) ‬że usługa,‭ ‬włączając zawartą w nim treść,‭ ‬spełni Twoje wymagania lub będzie dokładna,‭ ‬kompletna,‭ ‬rzetelna lub‭ ‬wolna od błędów‭; (ii‭) ‬że usługa będzie zawsze dostępna,‭ ‬bezpieczna,‭ ‬osiągalna oraz dostarczana na czas,‭ ‬a także że nie będzie przerwana‭; (iii‭) ‬że wszystkie wady zostaną poprawione oraz że usługa będzie wolna od wirusów,‭ ‬“robaków‭”‬,‭ ‬“koni trojańskich‭”‬ lub innych szkodliwych właściwości‭;‬ (iv‭) ‬dokładności,‭ ‬wiarygodności,‭ ‬czasowości‭ ‬i kompletności recenzji,‭ ‬rekomendacji lub innych materiałów publikowanych lub udostępnianych w lub poprzez usługę oraz na stronie internetowej‭; (v‭)‬ dostępności na sprzedaż,‭ ‬wiarygodności oraz jakości produktów dyskutowanych lub recenzowanych przez użytkowników lub wspominanych korzystając z usługi‭;‬ (vi‭) ‬żadnych domyślnych gwarancji wynikających z używania lub‭ ‬handlu lub działaności‭; ‬oraz‭ (vii‭) ‬że usługa nie narusza przepisów prawa.‭

Niniejszym‭ ‬URLmetryka.pl‭ ‬zrzeka się,‭ ‬a Ty niniejszym rezygnujesz‭ ‬i‭ ‬zwalniasz URLmetryka.pl ze wszelkich oraz wszystkich‭ ‬obowiązków,‭ ‬odpowiedzialności,‭ ‬praw,‭ ‬roszczeń oraz zadośćuczynień za czyny niedozwolone wynikających lub związanych z niniejszą umową,‭ usługą ‬lub oprogramowaniem,‭ ‬bez względu na to czy zostały one spowodowane przez zaniedbanie‭ ‬(aktywne,‭ ‬bierne lub zarzucane‭) ‬ze strony URLmetryka.pl lub wspólników.‭ ‬W razie kupna‭ ‬produktu lub usługi recenzowanej przez użytkownika usługi lub w wyniku korzystania z usługi lub recenzji‭ ‬i‭ ‬pojawienia się sporu między Tobą a sprzedawcą,‭ ‬zwalniasz URLmetryka.pl‭ ‬i jej wszystkich członków zarządu,‭ ‬dyrektorów,‭ ‬licencjodawców,‭ ‬pracowników oraz przedstawicieli ze wszelkich roszczeń,‭ ‬żądań oraz szkód‭ (‬prawdziwych lub wygórowanych‭) ‬bez względu na ich rodzaj lub naturę‭ ‬-‭ ‬znaną lub nienznaną,‭ ‬podejrzewaną lub niepodejrzewaną,‭ ‬jawną lub ukrytą‭ ‬– wynikających‭ ‬lub w jakikolwiek sposób związanych z tego typu sporami.‭

Potwierdzasz‭ ‬i zgadzasz się,‭ ‬że‭ ‬wszelkie oprogramowanie lub treści‭ ‬są‭ ‬pobierane lub w inny sposób‭ ‬zdobywane przez Ciebie wedle‭ ‬Twojego uznania i na własne ryzyko i że wyłącznie Ty będziesz odpowiedzialny w razie szkód w Twoim systemie komputerowym lub utraty danych wynikających z pobierania danego oprogramowania i/lub treści.‭ ‬Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczanie domyślnych gwarancji,‭ ‬więc możliwe że powyższe wykluczenia Cię nie dotyczą.‭ ‬Mogą przysługiwać Ci także inne prawa,‭ ‬które zmieniają się w zależności od jurysdykcji.‭

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI‭ In no event shall URLmetryka.pl,‭ ‬or any of their officers,‭ ‬directors,‭ ‬employees,‭ ‬agents,‭ ‬representatives,‭ ‬information providers or licensors be liable for any direct,‭ ‬indirect,‭ ‬incidental,‭ ‬special,‭ ‬consequential,‭ ‬punitive or other damages‭ (‬regardless of‭ ‬the form of action‭) ‬arising out of‭ W‭ ‬żadnym wypadku URLmetryka.pl oraz jej członkowie zarządu,‭ ‬dyrektorzy,‭ ‬pracownicy,‭ ‬agenci,‭ ‬przedstawiciele,‭ ‬dostawcy informacji oraz licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie,‭ ‬pośrednie,‭ ‬przypadkowe,‭ ‬specjalne,‭ ‬konsekwencyjne,‭ krane lub inne szkody (bez względy na postać działania) wynikających z

(i‭) ‬korzystania z usługi przez jakąkolwiek osobę,‭ ‬włączając lecz nie ograniczając się do szkód spowodowanych przez‭ ‬opóźnienia,‭ ‬błędy,‭ ‬pominięcia,‭ ‬nieścisłości w oraz poleganie na informacjach lub treściach dostępnych poprzez usługę,

(‬ii‭) ‬korzystania lub‭ ‬niemożności korzystania z usługi z jakiegokolwiek powodu,‭ ‬włączając lecz nie ograniczając się do‭ ‬niepowodzeń w komunikacji lub innych niepowodzeń w‭ ‬transmisji lub dostarczaniu informacji‭ ‬dostępnych poprzez usługę,‭ ‬oraz

(iii‭) ‬wszelkich dóbr lub usług omawianych,‭ ‬nabywanych lub uzyskiwanych,‭ ‬bezpośrenio lub pośrednio,‭ ‬poprzez usługę,‭ ‬w każdym wypadku nawet w razie ostrzeżenia o możliwości pojawienia się danych szkód.